Image

Markur Distribution

Siziň ynamdar hyzmatdaşyňyz

Русский туркменский Английский

Biziň kompaniýamyz barada

Markur Distribution distribýutorçylyk kompaniýasy 2007 – nji ýylda esaslandyryldy. Biziň kompaniýamyzyň hödürleýän önümi ýokary hili we amatly bahalary bilen öwünip biler. Artykmaçlygymyzdan peýdalanyp, söwda nokatlarymyz Türkmenistanyň bazarynda biziň önümimize talap döredýärler.

Biz, öz müşderilerimiziň isleglerini dürs we doly kanagatlandyryp, hil üçin jogapkärçilik çekýäris.

Biz ýokary hilli önümiň öndürijilerine we sarp edijilere biri-birini tapmaklyga ýardam berýäris.

Ýyllaryň dowamynda, dürs strategiki meýilnamanyň kömegi bilen, kompaniýa bazaryň hormatyna mynasyp boldy we köp profilli distribýusiýada mäkäm ornaşdy. Kompaniýanyň üstünlikli işi barada öndüriji – kompaniýalaryň onuň alup barýan işine berýän ýokary bahasy şaýatlyk edýär.

 

   Habarlaşmak üçin

Hyzmatdaşlarymyz

Biziň işleşýän brendlerimiz

Topface <p>Dyrnaklar üçin laklaryň, dodak pomadalarynyň, kirpikler üçin tuşlaryň, göz gabaklary üçin tenleriň, al reňkleriň, tozgalaryň, sazlaşyk kremleriniň, dodak üçin ýalpyldawuklaryň we beýleki kosmetiki önümleriň önümçiligi</p>
Topface

Dyrnaklar üçin laklaryň, dodak pomadalarynyň, kirpikler üçin tuşlaryň, göz gabaklary üçin tenleriň, al reňkleriň, tozgalaryň, sazlaşyk kremleriniň, dodak üçin ýalpyldawuklaryň we beýleki kosmetiki önümleriň önümçiligi

Türkiýe
Afia <p>Biskwitleriň, kökeleriň, keksleriň, şokoladyň, içgileriň, waflýalaryň, çaga kökeleriniň, tortlaryň, noýbalaryň, miwe şireleriniň, süýdüň, ary balyň, üwmeçleriň, maýonezleriň we beýlekileriň önümçiligi</p>
Afia

Biskwitleriň, kökeleriň, keksleriň, şokoladyň, içgileriň, waflýalaryň, çaga kökeleriniň, tortlaryň, noýbalaryň, miwe şireleriniň, süýdüň, ary balyň, üwmeçleriň, maýonezleriň we beýlekileriň önümçiligi

Türkiýe
UltraCompact <p>Çygly salfetkalaryň, şahsy ideg serişdeleriniň, pagta önümleriniň, asetonlaryň, howany salkynladyjylaryň, hojalyk ýuwujy serişdeleriniň we beýlekileriň önümçiligi</p>
UltraCompact

Çygly salfetkalaryň, şahsy ideg serişdeleriniň, pagta önümleriniň, asetonlaryň, howany salkynladyjylaryň, hojalyk ýuwujy serişdeleriniň we beýlekileriň önümçiligi

Türkiýe

Habarlaşmak üçin maglumatlar


Biziň salgylarymyz:
Türkmenistan, Mary welaýaty, Mary şäheri
Muhadow ýaşaýyş jaý toplumy, Şabat köçesi, jaý 5

Telefon belgilerimiz:
+ (993 65) 379773
+ (993 522) 60514

Email:
markur_ofis@inbox.ru
Image